69

کیفیت هوا در این لحظه متوسط و قابل تحمل است.
همچنین در 24 ساعت گذشته شاخص: 78 بوده است.

اطلاعات سیستم در دوشنبه 30 فروردین 1400 ساعت: 19:5 دریافت شد. (1)

Farsjoo