75

کیفیت هوا در این لحظه متوسط و قابل تحمل است.
همچنین در 24 ساعت گذشته شاخص: 70 بوده است.

اطلاعات سیستم در چهار شنبه 13 مرداد 1400 ساعت: 19:13 دریافت شد. (1)

Farsjoo