78

کیفیت هوا در این لحظه متوسط و قابل تحمل است.
همچنین در 24 ساعت گذشته شاخص: 66 بوده است.

اطلاعات سیستم در شنبه 02 بهمن 1400 ساعت: 5:10 دریافت شد. (1)

Farsjoo