97

کیفیت هوا در این لحظه متوسط و قابل تحمل است.
همچنین در 24 ساعت گذشته شاخص: 91 بوده است.

اطلاعات سیستم در دوشنبه 29 دی 1399 ساعت: 13:3 دریافت شد. (1)

Farsjoo