75

کیفیت هوا در این لحظه متوسط و قابل تحمل است.
همچنین در 24 ساعت گذشته شاخص: 87 بوده است.

اطلاعات سیستم در شنبه 24 مهر 1400 ساعت: 14:33 دریافت شد. (1)

Farsjoo