149

کیفیت هوا برای گروه های حساس نا سالم است.
همچنین در 24 ساعت گذشته شاخص: 143 بوده است.

حرارت هوا: درجه سانتی گراد است.
میزان رطوبت: درصد و می باشد.

کیفیت هوای شهر تهران

دریافت: شنبه 08 بهمن 1401 ساعت: 6:15 (1)

نسخه: 1.0 مالکیت معنوی راهنما